Chua Cam Lo

Nhạc phật giáo

Chú đại bi phổ nhạc lời Việt

 

Hòa Tấu Niệm Phật

 

Nhạc Thiền - Bài 02 - Hội Phật Giáo Đài Loan Thực Hiện

 

Tây Lương Nữ Quốc - Hòa Tấu

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Niệm Phật

 

Nhạc Niệm Phật A Di Đà (2011)

 

A Di Đà Phật

 

Chú Đại Bi

 

Nhạc Hòa Tấu Phật Giáo 01 (Meditation Music)